เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วันที่ :

ด้มีหนังสือพระฉบับหนึ่งได้ปลอมลายเซ็น และนำชื่ออาจารย์อรรคเดช ไปลงหน้าปกหนังสือโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาติให้อาจารย์อรรคเดชทราบ  อันจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไข้วเขว   จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าอาจารย์ไม่ทราบมาก่อน กาลนี้จะทำชื่อเสียงของอาจารย์ เสียหายได้ ความผิดทางกฏหมาย เรื่องการละเมิดสิทธ/การปลมแปลงเอกสาร อันจะทำให้ผู้อิ่นเสียหาย
  
สำหรับผู้ที่ปลอมใบรับรองพระแท้ ให้เลิกพฤติกรรมนี้นด้วยเพราะผู้บริโภคนำมาเช็คภายหลังก็ไม่ผ่าน 

 

  1  หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าไม่มีส่วนรับรู้เห็นในการทำ และไม่มีส่วนได้เสีย และไม่ได้อยู่กองบรรณาธิการด้วยให้เจ้าของหนังสือนำชื่อข้าพเจ้าออกจาก หนังสือด้วย ก่อนที่จะมีการเสียหายมากกว่านี้/และควรจะมีการขอโทษในสื่อของท่าน 3 ฉบับ (( หน้าปก)

 

 

   2  มีการการปลอมแปลงลายเซ็นตฺ์  / ชื่อตำแหน่งเขียนไม่ถูกต้อง

 

  3  ข้าพเจ้าไม่ได้อนุญาตให้นำรูปและชื่อไปอ้างในหนังสือเล่มนี้

     การปฎิบัติควรมีการทำหนังสือนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่จะบทความไปลงและไม่ควรนำรูปยศตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ โดยไม่ได้ความยินยอม จากอาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิลก

 

 

 

 

อ่าน :: 6494