เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์พระรอด

1. เพี่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องพระรอด ในด้านประวัติศาสตร์ /พุทธศิลป์ /ความเก่าทางโบราณคดี/ความสลายตัวทางวิทยาศาสตร์ของโมเลกุลในเนื้อพระรอด การย่อยสลายของจุลลินทรีย์ในดิน การกัดกินของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายในดิน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ Mr.James Hawskinชาวสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับพระรอด ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าปี รวมทั้งการนำพระรอดเก๊มาวิจัยเปรียบเทียบประมาณ 100 ฝีมือ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนมาก

2. เพื่อเป็นการศึกษา พระรอดที่ถูกทางและนำพิสูจน์ได้ ทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลทีทั้งที่เสียชีวิต และที่ยังที่มีชิวิตอยู่ เช่นตระกูลน้อยหมา /ตระกูลอุ้ยก๋อง/ตระกูลน้อยแสง/ อุ้ยมา/ลุงน้อยแก้ว/หนานแดง แก้วตา/ตระกูล สุพัตร์ มหาวัน

3. เป็นการอนุรักษ์มรดกโลก เป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 13 พระรอดถือเป็นมรดกโลก World Heritage ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความเก่าและศิลปะอันสูงค่าและลงตัว สวยงามและเป็นพระเครื่องที่สวยที่สุดในชุดพระเบญจภาคี เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันมรดกโลกดังกล่าวให้พ้น กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภะในจริตจนกลายเป็นการทำลายมรดกโลกในที่สุด

4. เป็นหลักฐานการอ้างอิงในกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระรอด ว่าพระรอดมีการสร้างกี่ยุคกี่สมัย /ยุคแรก 1,300ในสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13 และยุคที่ 2 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ พุทธศตวรรษที่ 17 (ศิลาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพูน ) โดยมีความแตกต่างในเรื่องเนื้อหาสาระและธรรมชาติในองค์พระรอด

5. การนำความจริงเรื่องพระรอดมาเปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึก เรื่องการแยกโซน( Zone )เนื้อพระรอด การแยกสี ( colour )พระรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 241
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 137
10-กุมภาพันธ์-2558 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 20150210 อ่าน 232
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 2039

บทความพระรอด

1027 - ดูพระรอดแท้ได้ที่ไหน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 4,156 ]
1051 - พระลือหน้ายักษ์ [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 11,420 ]
1053 - พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 7,641 ]
1065 - ตลาดพระเนื้อดินยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 10,701 ]
1047 - พระเปิมลำพูน [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 1,557 ]
1058 - พระนางพญาพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 30,505 ]
1068 - ความสำคัญของพระรอด ณ ปัจจุบัน [ 21 พฤษภาคม 2554 ] [ อ่าน 7,249 ]
1076 - ห้องพิพิธภัณฑ์พระ [ 9 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 12,152 ]
1018 - สีหรือวรรณะพระรอดแท้ที่ค้นพบในการขุดที่วัดมหาวัน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 23,450 ]
1020 - พระรอดกรุใหม่ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 508 ]
1029 - Pra rod size /ขนาดของพระรอด [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 8,616 ]
1080 - พระรอดขาว/ โซนเนื้อพระรอด [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 3,188 ]
1071 - ข้อคิดสำหรับพระรอด [ 16 กรกฏาคม 2554 ] [ อ่าน 10,688 ]
1084 - อาณาจักรหริภุญไชย เปรียบเทียบพระรอดพ.ศ13-17 สมัยพระนาง [ 22 มีนาคม 2555 ] [ อ่าน 4,791 ]
1069 - สเด็จแม่เจ้าจามเทวี [ 7 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 6,510 ]
1064 - พระรอดหนองมน ลพยุรี [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 4,344 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 5,646 ]
1026 - พระเบญจภาคี / Benjapakee [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 3,957 ]
1060 - พระรอดพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 20,166 ]
1031 - Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 928 ]
1028 - ใครมีของดีมาโชว์ [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 38,189 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 50,702 ]
1056 - พระรอดพิมพ์ต้อ พิมพ์ต่างๆ/ krisana.kd@gmail.com [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 15,096 ]
1079 - พระลำพูนดำ [ 19 ธันวาคม 2554 ] [ อ่าน 3,857 ]
1038 - Zone prarod /เนื้อพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 988 ]
1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 2,151 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 2,759 ]
1057 - พระผงสุพรรณพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 49,558 ]
1083 - พระรอดหาชมยาก พิมพ์แม่พระรอด [ 6 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 7,638 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 11,487 ]

ร้านพระเครื่อง

พระเครื่องเด่น